De vijver van Belval

Natuurwaarde

De vijvers in de Argonne, getuigen van de Middeleeuwen, zijn nu van een erg grote natuurwaarde, en dit in een streek waar de landbouw ook al een spoor van vernieling achter laat.
Rond de ondiepe vijvers, meestal niet meer dan 1 à 1,5 meter diep, bevinden zich brede rietkragen met vaak ook mooie verlandingszones met wilg, Els en, rond Belval, ook interessante broekbossen met Els, abeel en Zomereik.

Belval bestaat eigenlijk uit meerdere vijvers: van op de weg kijk je op l’étang du bas, de grootse vijver (88 ha). De andere delen, l’étang du haut (63 ha), l’étang du Praillon (nu geen water meer maar rietveld) en l’étang du Normand, zijn van op de weg niet zichtbaar.

Voor de vele natuurliefhebbers die ooit de Argonne bezochten was Belval ongetwijfeld één van de grootste trekpleisters. Een uurtje vogels kijken van op de straat stond steeds garant voor een pak mooie waarnemingen. Zwarte wouw, Grote karekiet, Visarend, Wouwaap, Bruine kiekendief… lieten er zich bewonderen terwijl vanuit de immense rietkragen de misthoorn van de Roerdomp weerklonk en de Waterral een beste imitatie van een gekeeld varken ten beste gaf…

kraanvogels (foto Norbert Huys)

Zowel Kraanvogel als Visarend ondernamen al broedpogingen. Er zijn sporadisch broedgevallen van Snor, Porseleinhoen, Kwak, Cetti’s zanger… Belval herbergde in de jaren 80 van vorige eeuw zelfs één van de enige broedgevallen van Roodhalsfuut in Frankrijk. De vijver is een belangrijk foerageergebied voor de Zwarte ooievaar die in de omliggende bossen broedt. Er overwinteren grote aantallen Kraanvogels en Grote zilverreigers en ook de imposante Zeearend is er vaak in de winter te zien. De waarde van het gebied blijkt verder uit de aanwezigheid van Ringslang, Kamsalamander, Wilde kat, Das, Grote vuurvlinder, libellen, ….

Grote vuurvlinder

Deze biodiversiteit zorgde er voor dat de vijvers van Belval, Etoges en Grande Rouillie (Givry) samen aangeduid werden als ‘Site d’Importance communautaire’ (SIC FR2100335, 279 ha, Habitatrichtlijn) en de vijvers van Belval en Etoges bovendien als ‘Zone de Protection Speciale’ (ZPS FR2112003, 227 ha, Vogelrichtlijn). Bovendien maken deze vijvers deel uit van het internationale Ramsar netwerk.

Pages: 1 2 3 4 5